Έντυπα λογιστηρίου

…έντυπα λογιστηρίου τα συνήθη έντυπα που διαθέτει κάθε επαγγελματίας. Επιστολόχαρτα, φάκελα (11X23 / 16X23 / 23X33 / 25X35cm), μπλοκ (σημειώσεων – αποδείξεων – τιμολογίων), ειδικών λογιστικών βιβλίων. Ειδικές λογιστικές καταστάσεις σε φύλλα ή μπλοκ, με ή χωρίς περφορέ, κολλητά ή με καρφίτσα.… σχήματα διάφορα, ανάλογα με την χρήση……

Folder/Φάκελοι Νομικών-Συμβολαιογράφων

… folder σε σχήμα 23Χ33cm / κλειστό σχήμα, με καπάκι.
… folder το κοινώς λεγόμενο «Φάκελος Δικογραφίας» σε σχήμα 26Χ35cm / κλειστό σχήμα, με καπάκια.
… φάκελα συμβολαίων 24Χ33cm (κλειστό, χωρίς καπάκια, χωρίς καλούπι)
… φυσικά διάφορα άλλα σχήματα/μεγέθη με προσυνεννόηση…